Podmienky

Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zmluvných podmienok:

 • Pridružená spoločnosť znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových účastí alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu. .
 • Krajina odkazuje na: Bratislava, Slovensko
 • Spoločnosť (v tejto Zmluve označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje dometvnews.com, Palisády 729, 811 06 Bratislava, Slovensko.
 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Služba sa vzťahuje na webovú stránku.
 • Podmienky (tiež označované ako „Podmienky“) znamenajú tieto Podmienky, ktoré tvoria celú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou týkajúcu sa používania Služby.
 • Služba sociálnych médií tretej strany znamená akékoľvek služby alebo obsah (vrátane údajov, informácií, produktov alebo služieb) poskytovaných treťou stranou, ktoré môže služba zobraziť, zahrnúť alebo sprístupniť.
 • Webová stránka odkazuje na dometvnews.com, prístupný z https://dometvnews.com/
 • Vami rozumiete jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.

Poďakovanie

Toto sú Zmluvné podmienky, ktorými sa riadi používanie tejto Služby a zmluva, ktorá platí medzi Vami a Spoločnosťou. Tieto Podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov v súvislosti s používaním Služby.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú Službu.

Prístupom k Službe alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto Podmienok, nesmiete pristupovať k Službe.

Vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov. Spoločnosť nedovoľuje osobám mladším ako 18 rokov používať Službu.

Váš prístup k Službe a jej používanie je tiež podmienené prijatím a dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov Spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov pri používaní aplikácie alebo webovej lokality a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni. Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti.

Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Váš prístup môžeme ukončiť alebo pozastaviť okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte tieto Podmienky.

Po ukončení vaše právo na používanie Služby okamžite zanikne.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, bude celá zodpovednosť Spoločnosti a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok a váš výhradný opravný prostriedok za všetko vyššie uvedené obmedzené na sumu, ktorú skutočne zaplatíte prostredníctvom Služby alebo 100 USD. ak ste si prostredníctvom Služby nič nezakúpili.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebude Spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody (vrátane, ale nie výlučne, škôd spôsobených stratou zisku, stratou údajov alebo iné informácie, pre prerušenie podnikania, pre zranenie osôb, stratu súkromia vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiaceho s používaním alebo nemožnosťou používať Službu, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný so Službou, alebo inak v súvislosti s ktorýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok), a to aj v prípade, že Spoločnosť alebo ktorýkoľvek dodávateľ bol upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd, a to aj vtedy, ak náprava nesplní svoj podstatný účel.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení nemusia platiť. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej strany obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom.

Vyhlásenie „AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÉ“.

Služba sa vám poskytuje „TAK, AKO JE“ a „AKO JE K DISPOZÍCII“ a so všetkými chybami a závadami bez záruky akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa Spoločnosť vo svojom vlastnom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, implicitných, zákonných alebo iných, s ohľadom na Služba vrátane všetkých implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušenia a záruk, ktoré môžu vyplynúť z priebehu obchodovania, priebehu výkonu, používania alebo obchodnej praxe. Bez obmedzenia na vyššie uvedené, Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a neposkytuje žiadne vyhlásenie akéhokoľvek druhu, že Služba splní vaše požiadavky, dosiahne zamýšľané výsledky,

Bez toho, aby sa obmedzilo vyššie uvedené, ani Spoločnosť, ani žiadny z jej poskytovateľov neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú: (i) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť Služby alebo informácie, obsah a materiály alebo produkty. zahrnuté v ňom; (ii) že Služba bude neprerušovaná alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom Služby; alebo (iv) že Služba, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané od Spoločnosti alebo v jej mene neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, malvér, časované bomby alebo iné škodlivé komponenty.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzení platných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V takom prípade sa však výnimky a obmedzenia uvedené v tejto časti použijú v najväčšom rozsahu vynútiteľnom podľa platných zákonov.

Vládny zákon

Tieto Podmienky a vaše používanie Služby sa budú riadiť zákonmi krajiny, s výnimkou kolíznych noriem. Vaše používanie Aplikácie môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

Riešenie sporov

Ak máte akékoľvek obavy alebo spor týkajúci sa Služby, súhlasíte s tým, že sa najskôr pokúsite spor vyriešiť neformálne kontaktovaním Spoločnosti.

Pre používateľov z Európskej únie (EÚ).

Ak ste spotrebiteľom v Európskej únii, budete môcť využívať všetky povinné ustanovenia práva krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Súlad s právnymi predpismi Spojených štátov amerických

Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje vládne embargo Spojených štátov amerických, alebo ktorá bola vládou Spojených štátov amerických označená za krajinu „podporujúcu terorizmus“, a (ii) nie ste uvedené na akomkoľvek vládnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán.

Oddeliteľnosť a vzdanie sa práva

Oddeliteľnosť

Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok vyhlásené za nevykonateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie bude zmenené a vykladané tak, aby sa v čo najväčšej miere naplnili ciele tohto ustanovenia podľa platných zákonov a ostatné ustanovenia budú naďalej plne platné a účinné.

Zrieknutie sa práv

S výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente, neuplatnenie práva alebo vyžadovanie plnenia povinnosti podľa týchto Podmienok neovplyvní možnosť strany uplatniť si takéto právo alebo požadovať takéto plnenie kedykoľvek potom, ani zrieknutie sa porušenia nepredstavuje zrieknutie sa akékoľvek následné porušenie.

Preklad Tlmočenie

Tieto Podmienky mohli byť preložené, ak sme vám ich sprístupnili v našej Službe. Súhlasíte s tým, že v prípade sporu má prednosť pôvodný anglický text.

Zmeny týchto zmluvných podmienok

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k našej Službe alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak s novými podmienkami úplne alebo čiastočne nesúhlasíte, prestaňte používať webovú stránku a Službu.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, môžete nás kontaktovať:

 • E-mailom: support@dometvnews.com
 • Na telefónnom čísle: +421 254 413 454